Niesłyszący

Obsługa osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wiślica

      głusi.png

JĘZYK MIGOWY - OBSŁUGA KLIENTA


Zarządzenie Nr 83/2015
Wójta Gminy Wiślica
z dnia 8 czerwca 2015 r.
w sprawie ustalenia procedury obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wiślica

 Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011r. Nr 209, poz. 1243 z późn. zmianami) oraz § 61 pkt.6 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Wiślica z dnia 17 marca 2011 z późn. zm., zarządza się co następuje:
                                                                                                         §1.


1. Ustala się Procedurę obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wiślica, zwaną dalej „Procedurą".
2. Procedura, o której mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.


                                                                                                         §2.


Wykonanie Zarządzenia powierzam wszystkim pracownikom Urzędu.
                                                                                                         §3.


Procedurę obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wiślica zamieszcza się na witrynie: bip.ug.wislica.pl oraz na witrynie: www.wislica.pl oraz na tablicy ogłoszeń.
                                                                                                         §4.


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Wiślica

/-/ Stanisław Krzak

 

 

 PROCEDURA OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE GMINY WIŚLICA

                                                                                                         §1.
                                                                                                     WSTĘP
1. Urząd Gminy Wiślica, zwany dalej „Urzędem", zapewnia obsługę osób niepełnosprawnych. Za osobę niepełnosprawną uznaje się osobę, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych.
2. Procedura określa sposób postępowania pracowników Urzędu w stosunku do osób niepełnosprawnych.
                                                                                                        §2.
                                                                             UDOGODNIENIA ARCHITEKTONICZNE
1. Wejścia do budynków Urzędu nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych -w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
2. Przy wejściach, o których mowa w ust. 1 znajdują się dzwonki, którym klient powiadamia pracownika Urzędu o swojej obecności. Po otrzymaniu sygnału pracownik, udziela klientowi pomocy w załatwieniu sprawy.
3. Wyznaczam pracowników do obsługi osób niepełnosprawnych dla następujących lokalizacji budynków Urzędu:
a) ulica Okopowa 8 – pracownik obsługujący Sekretariat,
b) ulica Batalionów Chłopskich 62 – pracownicy Ewidencji ludności,
c) ulica Plac Solny 32 – pracownicy GCI.
                                                                                                         §3.
                                                                    ETAPY OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1. W celu ustalenia charakteru załatwianej sprawy wyznaczony pracownik przeprowadza wstępną rozmowę z klientem.
2. Po ustaleniu przedmiotu sprawy pracownik, o którym mowa w ust. 1, informuje pracownika  komórki organizacyjnej lub na samodzielnym stanowisku pracy właściwej/właściwego rzeczowo do rozpatrzenia sprawy o konieczności obsłużenia osoby niepełnosprawnej bez zbędnej zwłoki.
3. Kierownicy Referatów a w przypadku samodzielnych stanowisk pracy Sekretarz Gminy, wyznaczają spośród podległych im pracowników osobę, która udziela osobie niepełnosprawnej pomocy w dotarciu do miejsca obsługi, w razie takiej konieczności udaje się do niepełnosprawnego klienta i realizuje sprawę na parterze budynku, a po zakończonej obsłudze pomaga w opuszczeniu budynku Urzędu.

                                                                                                        §4.

OBSŁUGA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

1. Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą zrealizować sprawy w Urzędzie przy pomocy osoby przybranej, którą może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną.
2. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w Urzędzie. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość polskiego języka migowego (PJM), systemu językowo - migowego (SJM) ani sposobu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).
3. Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.
4. Urząd zapewnia osobie uprawnionej pomoc pracownika Urzędu posługującego się językiem migowym.
5. Pracownikiem posługujących się językiem migowym jest Pani Agata Śliwa tel. 413690900.

§5.
DOSTĘP DO ŚWIADCZENIA USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO

1. Urząd umożliwia osobie uprawnionej dostęp do świadczenia usług tłumacza PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy), SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych).
2. Wniosek o zapewnienie tłumacza języka migowego udostępniony jest na stronie internetowej Urzędu, załącznik nr 1 do przedmiotowego zarządzenia.
3. W celu uzyskania świadczenia osoba uprawniona winna zgłosić taką potrzebę w dowolnej formie (np. pisemnie, za pomocą faxu, e-maila, telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej telefonicznie) ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.
4. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.
5. Kontakt z Urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących narzędzi komunikacji:
a) e-mail: urzad@ug.wislica.pl
b) fax: 413690901
c) tel. 413690900
d) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica,
e) za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP.

                                                                                                        §6.
                                                      OBIEG WNIOSKU O ZAPEWNIENIE TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO
1. Wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 2, składany przez osobę uprawnioną, po rejestracji na Sekretariacie przekazywany jest do Kierownika Referatu lub pracownika na samodzielnym stanowisku pracy właściwego rzeczowo do rozpatrzenia sprawy.
2. Jeżeli treść wniosku wskazuje, że pomoc pracownika Urzędu posługującego się językiem migowym może okazać się niewystarczająca lub gdy Wnioskodawca nie wyraża zgody na pomoc w komunikowaniu się przez pracownika Urzędu, Kierownik Referatu lub pracownik na samodzielnym stanowisku pracy przekazuje wniosek świadczenie usługi z tłumaczem posiadającym kwalifikacje wnioskowane przez uprawnionego do akceptacji Sekretarza Gminy.
3. Po akceptacji, Referat Organizacyjny podejmuje działania zmierzające do zawarcia umowy o świadczenie usługi z tłumaczem posiadającym kwalifikacje wnioskowane przez uprawnionego.
                                                                                                    §7.
                                                                                POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niezależnie od zapisów niniejszej procedury, każdy pracownik Urzędu zobowiązany jest okazać osobie niepełnosprawnej wszelką pomoc.
 

Załącznik Nr 1 do Procedury obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Wiślica - WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE USŁUGI