Niesłyszący

Przebudowa drogi gminnej w m. Wawrowice - dz.Nr 547 od km 0+000 do km 0+190