Niesłyszący

Wybory prezydenckie 2020


Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Zgodnie z wyjaśnieniami Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  informujemy, że ze względu na ograniczony dostęp interesantów do Urzędu Miasta i Gminy Wiślica spowodowany ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, zgłoszenia kandydatów na członków komisji są przyjmowane najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu w następujący sposób:

 

- w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany przy tym podpis elektroniczny). W takim przypadku oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą (oryginały dokumentów nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń). Skan zgłoszenia należy przesłać na adres e-mail:  ;

- poprzez złożenie bezpośrednio do skrzynki pocztowej na przyjmowanie korespondencji w zaklejonych i opisanych kopertach w budynku Urzędu Miasta i Gminy Wiślica przy ul. Okopowej 8;

 

 Jednocześnie informujemy, że w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego.

Informacje dotyczące zgłoszeń kandydatów na członków komisji udzielane są w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 41 369 09 02.

PDFStanowisko PKW w sprawie zgłoszeń kandydatów na członków OKW.pdf
 

 


ZARZĄDZENIE Nr 14/2020

Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica

z dnia 17 lutego 2020 r.

w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości.

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn. zm.), art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), w związku postanowieniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 184) zarządza się, co następuje:

 § 1

Na obszarze miasta i gminy Wiślica na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych na okres trwającej kampanii wyborczej poprzedzającej wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzone na dzień 10 maja 2020 roku wyznacza się:

  1. w miejscowościach, w których mają siedziby obwodowe komisje wyborcze:
  • Wiślica – tablica ogłoszeń przy ulicy Długosza, tablice ogłoszeń w budynkach byłego Gimnazjum (siedziba OKW) i Hali Sportowej (siedziba OKW) w Wiślicy.
  • Chotel Czerwony – tablica ogłoszeń przy świetlicy wiejskiej (siedziba OKW).
  • Szczerbaków – tablica ogłoszeń w/przy Domu Strażaka (siedziba OKW),
  • Skotniki Dolne – tablica ogłoszeń w/przy Szkole Podstawowej (siedziba OKW)
  1. w pozostałych miejscowościach miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych są istniejące tablice przy świetlicach wiejskich, domach strażaka (remizach) oraz istniejące ogrodzenia przy tych budynkach.

§ 2

  1. Komitety wyborcze winny umieszczać materiały wyborcze w taki sposób, aby nie uszkadzać udostępnionego mienia gminnego i komunalnego na te cele.
  2. Materiały wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód.

§ 3

Materiały wyborcze oraz urządzenia ogłoszeniowe nieusunięte przez zobowiązanych do tego pełnomocników wyborczych w terminie 30 dni po dniu wyborów zostaną usunięte na ich koszt.

§ 4

Wykaz miejsc, o których mowa w § 1 podlega podaniu do publicznej wiadomości w drodze informacji Burmistrza Miasta i Gminy Wiślica poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Wiślica, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wiślica, www.wislica.pl.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiślica

/-/ mgr Jarosław Jaworski


Serwis Informacyjny - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020


POSTANOWIENIE

MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 5 lutego 2020 r.

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 289 § 1 i art. 290 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) stanowi się, co następuje:

§  1. Zarządzam wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

§  2. Datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 10 maja 2020 r.

§  3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do niniejszego postanowienia.

§  4. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Marszałek Sejmu: E. Witek

 

Termin wykonania czynności wyborczych*)

Czynności wyborcze

1

2

do dnia 16 marca 2020 r.

- zawiadamianie Państwowej Komisji Wyborczej o utworzeniu komitetów wyborczych kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 23 marca 2020 r.

- powołanie okręgowych komisji wyborczych

do dnia 26 marca 2020 r.

do godz. 24.00

- zgłaszanie do Państwowej Komisji Wyborczej kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 5 kwietnia 2020 r.

- utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, domach studenckich i zespołach tych domów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów

do dnia 10 kwietnia 2020 r.

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych i możliwości głosowania przez pełnomocnika,

- zgłaszanie przez kapitanów statków wniosków o utworzenie obwodów głosowania na polskich statkach morskich,

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przez pełnomocników komitetów wyborczych

do dnia 19 kwietnia 2020 r.

- powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych,

- podanie do wiadomości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania utworzonych za granicą oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisów wyborców przez gminy

od dnia 19 kwietnia 2020 r.

do dnia 26 kwietnia 2020 r.

- składanie przez żołnierzy pełniących zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniących służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub odbywających ćwiczenia i przeszkolenie wojskowe, a także ratowników odbywających zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego zamieszkania oraz policjantów z jednostek skoszarowanych, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie skoszarowanym, wniosków o dopisanie do wybranego przez nich spisu wyborców sporządzanego dla miejscowości, w której odbywają służbę

do dnia 20 kwietnia 2020 r.

- podanie do wiadomości wyborców danych o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

do dnia 25 kwietnia 2020 r.

- zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego w kraju, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a

od dnia 25 kwietnia 2020 r.

do dnia 8 maja 2020 r.

do godz. 24.00

- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze

do dnia 1 maja 2020 r.

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

do dnia 5 maja 2020 r.

- składanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania

do dnia 7 maja 2020 r.

- zgłaszanie przez wyborców przebywających za granicą wniosków o wpisanie do spisu wyborców w obwodach głosowania utworzonych za granicą,

- zgłaszanie przez wyborców przebywających na polskich statkach morskich wniosków o wpisanie do spisów wyborców w obwodach głosowania utworzonych na tych statkach

w dniu 8 maja 2020 r.

o godz. 24.00

- zakończenie kampanii wyborczej

w dniu 10 maja 2020 r.

godz. 7.00-21.00

- głosowanie

 *) Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.

PDF1580912925_Postanowienie_Marszalka_Sejmu_Rzeczypospolitej_Polskiej_z_dnia_5_lutego_2020_r_w_sprawie_zarzadzenia_wyborow_Prezydenta_Rzeczypospolitej_Polskiej.pdf