Niesłyszący

Budowa przystani kajakowej

Przy współpracy Gminy Wiślica z Lokalną Grupą Działania Królewskie Ponidzie złożono wniosek o dofinansowanie na budowę przystani kajakowej  wraz z  zakupem i dostawą  kajaków, kamizelek ratunkowych, wioseł i przyczep do przewożenia kajaków w ramach Projektu pod nazwą „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Działanie 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowany termin realizacji to czerwiec 2020.