Niesłyszący

Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Wiślica

    do strony - królewskie Ponidzie.jpeg

       Zadanie zrealizowane zostało na podstawie zawartej z „Królewskie Ponidzie” Lokalna Grupa Działania umowy powierzenia grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego,  realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

       Projektem objętych zostało 12 miejscowości z terenu gminy.  Celem projektu jest rozwój oferty spędzania  czasu wolnego poprzez  utworzenie obiektów infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie Gminy Wiślica.