Niesłyszący

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

logo-okkkk.png

Gmina Wiślica realizuje projekt pn. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  na terenie Gminy Wiślica - etap VI''              w zakresie operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych                       z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji   w energię              odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach szóstego etapu prac na terenie Gminy Wiślica zostaną wybudowane kolejne przydomowych oczyszczalni ścieków typu Delfin. Realizacja projektu pozwoliła na poprawę warunków środowiskowych, jak również przyczyniła się do obniżenia kosztów związanych  z gospodarką ściekową mieszkańców z terenu gminy. Dzięki inwestycji zwiększył się również wskaźnik skanalizowania gminy.

W szóstym etapie, zostanie wybudowane kolejne 37 przydomowych oczyszczalni ścieków.